Velg art for å se på utbredelse og indeksverdier
Fuglekonge - Jan Ove Gjershaug

Norsk natur er i stadig endring og dette gjelder også for vår fuglefauna. God kunnskap om endringer for fuglefaunaen er et nødvendig grunnlag for en målrettet forvaltning av disse artene og gjennom det også av det biologiske mangfoldet.

Fugler er velegnete til å overvåke endringer i naturen. For Norge ble det i perioden 2005-2010 etablert et landsdekkende nettverk for å måle endringer i hekkebestander for landlevende fugl (Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)). Dette er et landsdekkende nettverk med faste telleruter for fugl som gir presis og representativ informasjon om bestandsendringer for en rekke av våre vanlige fuglearter som hekker i landmiljøet. Arbeidet utføres nå i samarbeid mellom Norsk ornitologisk forening, Norsk institutt for naturforskning, og Miljødirektoratet.

TOV-nettverket består av 492 faste telleruter, hver med fra 12 - 20 tellepunkt (totalt ca. 9000 tellepunkt). Opptelling av fugl gjøres i en 5-min periode for hvert punkt. Tellinger utføres ved egnede værforhold under morgentimene i perioden 20. mai – 10. juli, tilpasset vårens framdrift. Målsetting er at det hvert år skal utføres tellinger av fugler for minst 80 % av disse tellerutene.

Her finner du resultater fra dette arbeidet, både som bestandsindekser for ca. 75 forskjellige fuglearter for perioden 2007 til 2020, og som kart som viser årlig mengde observasjoner for ca. 135 arter.

Plasseringen av de ca 500 tellerutene for hekkefugl i TOV-E.

Indeks bestandsendringer