Velg art for å se på utbredelse og indeksverdier
Fuglekonge - Jan Ove Gjershaug

Norsk natur er i stadig endring og dette gjelder også for vår fuglefauna. God kunnskap om endringer for fuglefaunaen er et nødvendig grunnlag for en målrettet forvaltning av disse artene og gjennom det også av det biologiske mangfoldet.

Fugler er velegnete til å overvåke endringer i naturen. Norge har imidlertid lenge manglet en landsdekkende overvåking av fugl som hekker i landmiljøet. For å bøte på dette ble prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" etablert i 2005. Dette er et landsdekkende nettverk med faste telleruter for fugl som gir presis og representativ informasjon om bestandsendringer for en rekke av våre mer vanlig forekommende fuglearter. Dette arbeidet utføres i samarbeid mellom Norsk ornitologisk forening, Norsk institutt for naturforskning, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Miljødirektoratet.

TOV-nettverket består av 492 faste telleruter, hver med fra 12 -20 tellepunkt (totalt ca. 9000 tellepunkt). Opptelling av fugl gjøres i en 5-min periode for hvert punkt. Tellinger utføres ved egnede værforhold under morgentimene i perioden 20 mai – 10 juli, tilpasset vårens framdrift. Målsetting er at det hvert år skal utføres tellinger av fugler for 80 % av disse rutene.

Her finner du resultatene fra dette arbeidet, både som bestandsindekser for ca. 75 forskjellige fuglearter og som kart som viser årlig mengde observasjoner for ca. 135 arter.

Plasseringen av de ca 500 tellerutene for hekkefugl i TOV-E.

Indeks bestandsendringer