Ekstensiv overvåking av fugl Extensive bird monitoring

Ruteoversikt Routes

Kartet viser hvilke ruter som inngår i TOV-E prosjektet. Ledige ruter er angitt med blå farge, mens tildelte ruter er grønne .
The map shows the routes that are part of TOV-E project. Vacant routes are indicated in blue, while assigned routes are green.
Velg år Select year