Ekstensiv overvåking av fugl Extensive bird monitoring

TOV-E webrapportering TOV-E web reporting

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA) and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn
Log in

Siste nytt

Latest updates

13.09.2021
The counting period for TOV-E 2021 is no finished. Please report remaining results as soon as you can. Updated population indices for 75 bird species for the period 2007-2020 are available on the TOV-E website: https://tov-e.nina.no/hekkefugl. We thank all participants for good cooperation and wish everyone a great spring. Da er telleperioden for 2021 over. Pr. 12. sept. er det rapportert inn telleresultater fra ca. 390 telleruter. Fint om resterende resultater rapporteres inn nå så snart dere har muligheter for det. Oppdaterte bestandsindekser for 75 fuglearter for perioden 2007-2020 er tilgjengelig på TOV-E nettsiden: https://tov-e.nina.no/hekkefugl. Vi takker alle deltagere for godt samarbeid og ønsker alle en fin sommer.
   
>> Vis eldre nyheter