Ekstensiv overvåking av fugl Extensive bird monitoring

TOV-E webrapportering TOV-E web reporting

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), NORD University and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn
Log in

Siste nytt

Latest updates

29.05.2018
The webpage is updated for the 2018-fieldseason, and standard procedures, maps, GPS-files etc. for each route can now be downloaded. Wish you nice days in field. Tidlig vår i år, særlig i Sør-Norge, men også i deler av Nord-Norge. Husk at takseringer kan utføres inntil 3 dg før angitt datointervall om det er ønskelig. Og TOV-E databasen er klargjort for taksering 2018. Du laster ned standardprosedyrer, kart, informasjon om rutegjennomføring, GPS-filer osv. via linker under kartet for hver takseringsrute, og alle skjema er tilgjengelige under ‘Last ned skjema’ fana. Som du ser har TOV-E nettsida også fått en oppgradering og den er nå bedre egnet for nettbrett og mobiltelefon, se Brukerinformasjon for mer detaljer om dette. Resultater fra TOV-E fugleovervåkingen for perioden 2006 – 2017 finner du på nettsida: http://tov-e.nina.no/Hekkefugl . Vi ønsker dere fine dager i felten.
   
>> Vis eldre nyheter