Ekstensiv overvåking av fugl Extensive bird monitoring

TOV-E webrapportering TOV-E web reporting

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA) and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn
Log in

Siste nytt

Latest updates

03.05.2021
Then spring is here and we are approaching the period for TOV-E bird counts for 2021. The TOV-E website is now updated and ready for the 2021 season, and GPS's will be sent by mail during the first week of May to those who have announced the need for it. The main counting period is between 23 May and 8 July. Each counting route has its fixed 14 days counting period, and the counts are carried out at the earliest in the lowlands and south of Norway and later at higher altitudes and in northern Norway. Updated population indices for 75 bird species for the period 2007-2020 are available on the TOV-E website: https://tov-e.nina.no/hekkefugl. We thank all participants for good cooperation and wish everyone a great spring. Da er våren her og vi nærmer oss perioden for tellinger av fugl for 2021. TOV-E nettsiden er nå klargjort for 2021-sesongen, og GPS’er sendes ut i første uke av mai til de som har varslet behov for det. Telleperioden er mellom 23 mai og 8 juli. Hver tellerute har sin faste 14 dg. telleperiod, og tellingene utføres tidligst i lavlandet og sør i Norge og senere i høyereliggende områder og i Nord-Norge. Oppdaterte bestandsindekser for 75 fuglearter for perioden 2007-2020 er tilgjengelig på TOV-E nettsiden: https://tov-e.nina.no/hekkefugl. Vi takker alle deltagere for godt samarbeid og ønsker alle en fin vår.
   
>> Vis eldre nyheter