Ekstensiv overvåking av fugl Extensive bird monitoring

TOV-E webrapportering TOV-E web reporting

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), NORD University and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn
Log in
Glemt passordet?
Skriv inn brukernavn for å resette passord
 

Siste nytt

Latest updates

19.01.2020
Updated population indices for 75 bird species for the period 2007-2019 are now available on the TOV-E website: http://tov-e.nina.no/hekkefugl . In 2019, 365 of the 495 TOV-E routes were visited. This is slightly less than for the previous two years, but still a good result. Thanks to all fieldworkers for good cooperation and we wish you all a happy New Year. Oppdaterte bestandsindekser for 75 fuglearter for perioden 2007-2019 er nå tilgjengelig på TOV-E nettsida: http://tov-e.nina.no/hekkefugl. I 2019 ble 365 av de 495 TOV-E tellerutene besøkt. Dette er litt færre enn for de to foregående årene, men likevel et godt resultat. Vi takker alle deltagere for godt samarbeid og ønsker alle et godt nytt år.
   
>> Vis eldre nyheter