Ekstensiv overvåking av fugl Extensive bird monitoring

TOV-E webrapportering TOV-E web reporting

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), NORD University and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn
Log in

Siste nytt

Latest updates

10.09.2019
The period of field activity for TOV-E is now closed for 2019. The reporting of results to our database is well under way and per Septemder 10, data for approximatelley 325 of the TOV-E censusing routes have been reported to our TOV-E database. Updated information on TOV-E has recently been published in ‘Vår Fuglefauna No. 1-2019’, and population indices for the period 2007-2018 for approx. 80 bird species can be found on the website: https://tov-e.nina.no/hekkefugl. Thanks to everyone who participates in TOV-E, and wish you a nice autumn :-) Da er perioden med feltaktivitet for TOV-E ferdig for 2019. Rapporteringen er veldig godt i gang og pr. 10 september er det rapportert inn data for ca 325 av TOV-E tellerutene. Fint om dere som foreløpig ikke har rapportert inn telleresultater kan gjøre det så snart dere nå får anledning. Oppdatert informasjon om resultater fra TOV-E for perioden 2007-2018 er nylig publisert i Vår Fuglefauna nr. 1-2019, og bestandsindekser for denne perioden for ca. 80 fuglearter finner du på nettsida: https://tov-e.nina.no/hekkefugl. Hjertelig takk til alle som deltar i TOV-E, og ha en fin høst :-)
   
>> Vis eldre nyheter