TOV-E Header TOV-E Header

TOV - Ekstensiv overvåking av fugl

TOV - Extensive bird monitoring

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), NORD University and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn Log in

These web pages works best with the latest version of Google Chrome, Internet Explorer or Firefox. Websidene fungerer ikke like bra på eldre nettlesere og lesebrett. Vi anbefaler at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Chrome, Internet Explorer eller Firefox.

Siste nytt Latest updates
16.03.2018 The preparation for the 2018 field season is in full swing. The regional contacts are working to make agreements with you who will be in the field, and we are working on organizing and updating information about sampling routes and detailed information on how to do the sampling. The plan is that the TOV-E database will be fully updated until May 1, 2018. After that date, you can extract what is needed by up-to-date information and basics for the 2018 takings. Every year, we draw two winners of gift cards of NOK. 5,000 in "Natur og Fritid", among those who have participated in TOV-E and delivered their results by the deadline 1 September. The two lucky winners in 2017 were Jo Torvik Bjørbekk (route 604) and Tor Magnus Hansen (route 440). Da er jobben med forberedelser til 2018-feltsesongen i full gang. Regionkontaktene jobber med å avtale takseringer med dere som skal ut i felt, og vi jobber med å tilrettelegge og oppdatere informasjon om telleruter og detaljinformasjon om gjennomføring av takseringene. Plan er at TOV-E databasen skal være ferdig oppdatert til 1. mai 2018. Etter den dato kan dere hente ut det som trengs av oppdatert informasjon og grunnlagsmateriale for 2018-takseringene. Hvert år trekker vi ut to vinnere av gavekort på kr. 5.000 hos Natur og Fritid, blant de som har taksert fugl i TOV-E og levert sine resultater innen tidsfristen 1. september. De to heldige vinnerne i 2017 var Jo Torvik Bjørbekk (rute 604) og Tor Magnus Hansen (rute 440).
   
>> Vis eldre nyheter