TOV-E Header TOV-E Header

TOV - Ekstensiv overvåking av fugl

TOV - Extensive bird monitoring

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Ekstensiv overvåking av hekkefugl (TOV-E)" utføres i samarbeid mellom NOF, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Nord universitet og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med TOV-E (Terrestrisk overvåking - Ekstensiv overvåking av fugl) er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Extensive monitoring of breeding birds (TOV-E)" carried out in cooperation between NOF, Norwegian Institute for Nature Research (NINA), NORD University and the Norwegian Environment Agency and is the most important project for monitoring population trends for Norwegian bird species on land.

Norway's bird fauna is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of TOV-E (Terrestrial Monitoring - Extensive Monitoring of Birds) is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures on the frontiers.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see rough map of the routes in the program, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn Log in

These web pages works best with the latest version of Google Chrome, Internet Explorer or Firefox. Websidene fungerer ikke like bra på eldre nettlesere og lesebrett. Vi anbefaler at du bruker den mest oppdaterte versjonen av Google Chrome, Internet Explorer eller Firefox.

Siste nytt Latest updates
06.09.2017 Hvert år trekker vi ut to vinnere av gavekort på kr. 5.000 hos Natur og Fritid, blant de som har taksert fugl i TOV-E og levert sine resultater innen tidsfristen 1. september. De to heldige vinnerne i 2017 er Jo Torvik Bjørbekk (rute 604) og Tor Magnus Hansen (rute 440). Takk for strålende feltinnsats til dere begge to, og til alle dere andre som deltar i dette viktige prosjektet. Dere skaffer kunnskap om endringer i norsk natur som er helt nødvendig om vi skal finne og ta vare på arter som sliter. Vi håper dere fortsetter i prosjektet også i årene som kommer. Magne
   
>> Vis eldre nyheter